Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sheep Yarns

Definities
1. Sheep Yarns: Sheep Yarns, gevestigd in Boornbergum, KvK nummer. 76972615.
2. Klant: degene met wie Sheep Yarns een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Sheep Yarns en klant samen.
4. Consument: een klant die een natuurlijk persoon is die handelt voor privédoeleinden.
Toepasbaarheid:
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en
leveringen van diensten of producten door of namens Sheep Yarns.
2. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken indien zij dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden uitdrukkelijk uit en
voorwaarden van de klant of van derden.
Prijzen
1. Alle door Sheep Yarns gehanteerde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten
zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld
anders is overeengekomen of anders is overeengekomen.
2. Sheep Yarns is gerechtigd alle prijzen voor haar producten of diensten, getoond in haar winkel, op haar website aan te passen
of anderszins, op elk moment.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Sheep Yarns op dat moment niet kon voorzien
het moment van het doen van een aanbieding dan wel het sluiten van de overeenkomst, aanleiding kunnen geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging als bedoeld in
lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.
Monsters / modellen

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, kan hij hieraan geen rechten ontlenen
dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de
producten worden geleverd conform het monster of model.

Betalingen en betalingstermijn
1. Sheep Yarns mag bij het sluiten van de overeenkomst een aanbetaling verlangen van maximaal 50% van de
overeengekomen bedrag.
2. De klant dient het volledige bedrag binnen 7 dagen na levering van het product te hebben betaald.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat als de klant de
overeengekomen bedrag uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn is hij van rechtswege in verzuim, zonder Sheep
Yarns de klant een aanmaning moeten sturen of in gebreke moeten stellen.
4. Sheep Yarns behoudt zich het recht voor om een ​​levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of te eisen:
voldoende zekerheid voor het totaalbedrag van de diensten of producten.
Gevolgen van te late betaling
1. Indien de klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Sheep Yarns gerechtigd een rente van
1% per maand vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een
hele maand.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd en kan hij gehouden zijn tot enige vergoeding betalen aan Sheep Yarns
enige vergoeding betalen aan Sheep Yarns
3. De incassokosten worden berekend op basis van de Vergoeding voor buitengerechtelijke incasso
kosten.

4. Indien de klant niet tijdig betaalt, kan Sheep Yarns haar verplichtingen opschorten totdat de klant
aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling namens de
klant zijn de vorderingen van Sheep Yarns op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Indien de klant weigert mee te werken aan de uitvoering van de overeenkomst door Sheep Yarns, is hij alsnog
gehouden de overeengekomen prijs aan Sheep Yarns te betalen.
Recht op terugname van goederen
1. Zodra de klant in verzuim is, is Sheep Yarns gerechtigd zich op het verhaalsrecht te beroepen met
met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de klant zijn geleverd.
2. Sheep Yarns beroept zich op het recht van recuperatie door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht op verhaal, moet de klant:
de betreffende producten onverwijld aan Sheep Yarns retourneren, tenzij partijen overeenkomen om andere
hierover afspraken.
4. De kosten voor het afhalen of retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant.
Herroepingsrecht
1. Een consument kan gedurende een bedenktijd van 14 dagen van een online aankoop afzien zonder opgave van
reden, op voorwaarde dat
– het product is niet gebruikt
– het is geen product dat snel kan bederven, zoals eten of bloemen
– het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
– het product is niet speciaal op maat gemaakt voor de consument of aangepast aan zijn speciale behoeften
– de verzegeling nog intact is, wanneer het product een gegevensdrager is met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, enz.)
– het product is geen (vakantie)reis, vervoerbewijs, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding
activiteit,
– het product is geen los tijdschrift of losse krant
– de aankoop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
– de consument geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen als bedoeld in lid 1 gaat in:
o op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen
o zodra de consument het eerste product van een abonnement heeft ontvangen
o zodra de consument voor het eerst een dienst heeft afgenomen
o zodra de consument de aankoop van digitale inhoud via internet heeft bevestigd
3. De consument kan zijn herroepingsrecht kenbaar maken via info@sheepyarns.com, desgewenst met behulp van de
herroepingsformulier dat te downloaden is via de website van Sheep Yarns, www.sheepyarns.com.
4. De consument is verplicht het product binnen 14 dagen na melding aan Sheep Yarns te retourneren
zijn herroepingsrecht, waarna zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
5. De kosten voor het retourneren zijn Schapengarens verschuldigd als de volledige bestelling wordt geretourneerd.
6. Als de aankoopkosten en eventuele andere kosten (zoals verzend- en retourkosten) in aanmerking komen voor:
vergoeding volgens de wet zal Sheep Yarns deze kosten binnen 14 . aan de consument terugbetalen
dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, mits de consument het herroepingsrecht heeft geretourneerd
het product op tijd bij Sheep Yarns.
Opschorting van verplichtingen door de klant

De klant doet afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit deze overeenkomst op te schorten.

Retentierecht

1. Sheep Yarns kan een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en in dat geval de verkochte producten voor zich houden
door Sheep Yarns aan de klant totdat de klant alle openstaande facturen ter zake heeft betaald
aan Sheep Yarns, tenzij de klant voor deze betalingen voldoende zekerheid heeft gesteld.
2. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant
nog betalingen verschuldigd is aan Sheep Yarns.
3. Sheep Yarns is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de klant mocht lijden als gevolg van het gebruik van zijn recht
van eigendomsvoorbehoud.
Regeling

De klant doet afstand van zijn recht om een ​​eventuele schuld aan Sheep Yarns te verrekenen met een eventuele vordering op Sheep Yarns.

Eigendomsvoorbehoud
1. Sheep Yarns blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant aan alle voorwaarden heeft voldaan
haar betalingsverplichtingen met betrekking tot Sheep Yarns uit welke overeenkomst dan ook met Sheep
Yarns met inbegrip van vorderingen ter zake van de tekortkomingen in de prestatie.
2. Tot die tijd kan Sheep Yarns een beroep doen op haar eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat de eigendom aan de klant wordt overgedragen, mag de klant niet verpanden, verkopen, vervreemden of
de producten anderszins bezwaren.
4. Indien Sheep Yarns een beroep doet op haar eigendomsvoorbehoud, wordt de overeenkomst ontbonden en heeft Sheep Yarns de
recht op schadevergoeding, gederfde winst en rente.
Bezorging
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij Sheep Yarns tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant opgegeven adres.
4. Bij niet tijdige betaling van de overeengekomen prijs heeft Sheep Yarns het recht haar verplichtingen op te schorten totdat de
overeengekomen prijs volledig is betaald.
5. Bij niet tijdige betaling is de klant automatisch in verzuim en kan hij hiertegen geen bezwaar maken
late levering door Sheep Yarns.
Bezorgings periode
1. Een eventueel door Sheep Yarns opgegeven leveringstermijn is indicatief en geeft de klant geen recht op
ontbinding of schadevergoeding bij overschrijding van deze termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen
anders schriftelijk.
2. De levering start zodra de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft doorlopen en
een (elektronische) bevestiging van zijn bestelling ontvangen van Sheep Yarns.
3. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding of recht op
terminate the contract, unless Sheep Yarns cannot deliver within [number of days late] or if the parties
anders zijn overeengekomen.
Daadwerkelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dient de klant een aantekening te laten maken
door de expediteur of bezorger alvorens het product in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid waarvan Sheep
Yarns kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor het transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare schade te melden aan:
producten of de verpakking voorafgaand aan het transport naar Sheep Yarns, bij gebreke waarvan Sheep Yarns niet kan
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade.
Verzekering
Opslag
1. Indien de klant producten later dan de overeengekomen leveringsdatum bestelt, is het risico van eventueel kwaliteitsverlies
geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of laattijdige afname van producten zijn geheel voor rekening van de klant
zijn kosten.
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is alleen van toepassing op defecten die zijn veroorzaakt door een foutieve fabricage, constructie of
materiaal.
2. De garantie geldt niet bij normale slijtage en schade als gevolg van:
ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of oneigenlijk gebruik door de klant, of wanneer de
oorzaak van het gebrek niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die onderwerp zijn van een overeenkomst tussen de
partijen, aan de klant zullen doorgeven wanneer deze producten in ieder geval rechtsgeldig en/of feitelijk zijn geleverd
in de macht zijn van de klant of van een derde die het product in ontvangst neemt ten behoeve van de
klant.
Ruilen
1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na levering op vertoon van de originele factuur
– het product wordt geretourneerd in de originele verpakking en met de originele (prijs)kaartjes er nog aan
is bevestigd
– het product is niet gebruikt
2. Artikelen met korting, artikelen die niet in het schap verkrijgbaar zijn, zoals etenswaren, op maat gemaakte artikelen of speciaal aangepaste artikelen voor
de klant- en Custom-items, sale-items en Oopsie-items kunnen niet worden geruild.
Opzegging van het contract voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van .
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd te ontbinden met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 maand.
Vergoeding

De klant vrijwaart Sheep Yarns voor alle aanspraken van derden die verband houden met de producten
en/of diensten geleverd door Sheep Yarns.

Klachten
1. De klant dient een door Sheep Yarns geleverd product of dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op:
mogelijke tekortkomingen.

2. Beantwoordt een geleverd product of geleverde dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs mocht verwachten?
uit de overeenkomst dient de klant Sheep Yarns hiervan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval, op de hoogte te stellen
binnen 1 maand na ontdekking van de tekortkomingen.
3. Consumenten dienen Sheep Yarns hiervan binnen twee maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Sheep Yarns in staat is
adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Sheep Yarns tot:
andere werkzaamheden verrichten dan is overeengekomen.
Kennisgeving geven
1. De klant dient Sheep Yarns schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Sheep Yarns ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Gezamenlijke en hoofdelijke verplichtingen van de Klant

Indien Sheep Yarns met meerdere klanten een overeenkomst aangaat, is elk van hen gezamenlijk en
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die op grond van die overeenkomst aan Sheep Yarns verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid van Sheep Yarns
1. Sheep Yarns is alleen aansprakelijk voor eventuele schade die de klant lijdt indien en voor zover deze schade is veroorzaakt
door opzet of grove schuld.
2. Indien Sheep Yarns aansprakelijk is voor enigerlei schade, is zij alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van of is
verband houden met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Sheep Yarns is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of
schade aan derden.
4. Indien Sheep Yarns aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een gesloten (beroeps)aansprakelijkheid wordt uitgekeerd
verzekering en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van de schade het bedrag van
de aansprakelijkheid is beperkt tot het (gedeelte van de) factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en
gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot enige schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de
overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervalperiode

Ieder recht van de klant op schadevergoeding van Sheep Yarns vervalt in ieder geval binnen 12
maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit niet uit dat
bepalingen in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien Sheep Yarns toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming op grond van haar bijzondere aard geen ontbinding rechtvaardigt of
omdat het van ondergeschikt belang is.
2. Indien de nakoming van de verplichtingen door Sheep Yarns niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is,
ontbinding kan pas plaatsvinden nadat Sheep Yarns in verzuim is.
3. Sheep Yarns heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant niet volledig
of tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, of indien omstandigheden Sheep Yarns goed doen
grond te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet naar behoren zal kunnen nakomen.
Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW is een tekortkoming van Sheep Yarns in de
nakoming van enige verplichting jegens de klant kan in geen enkele situatie aan Sheep Yarns worden toegerekend
onafhankelijk van de wil van Sheep Yarns, wanneer de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant is
geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of wanneer de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden gevergd
van Sheep Yarns.
2. De in lid 1 genoemde overmachtsituatie is eveneens van toepassing – maar niet beperkt tot: staat van
noodsituatie (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, enz.); wanbetalingen en overmacht van
leveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte storingen van stroom, elektriciteit, internet,
computer of telecom; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene transportproblemen,
slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Sheep Yarns niet kan voldoen aan één of meerdere
verplichtingen jegens de klant, worden deze verplichtingen opgeschort totdat Sheep Yarns kan voldoen
aan de eisen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie minimaal 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen
de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Sheep Yarns is in geval van overmacht geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet indien
enig voordeel heeft verkregen als gevolg van de overmachtsituatie.
Wijziging van de overeenkomst

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor de uitvoering daarvan blijkt dat wijziging of
de inhoud daarvan aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen
waar nodig.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden
1. Sheep Yarns is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden aangebracht.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen worden door Sheep Yarns zoveel mogelijk vooraf met de klant besproken
.
4. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden
.
Overdracht van rechten
1. De klant kan zijn rechten die voortvloeien uit een overeenkomst met Sheep Yarns niet overdragen aan derden
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sheep Yarns.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 Nederlands
Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen van nietigheid of vernietigbaarheid
1. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, zal dit niet
van invloed zijn op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt
aan wat Sheep Yarns voor ogen had bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1. Op alle overeenkomsten tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sheep Yarns is gevestigd is bij uitsluiting bevoegd in geval van:
eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.

Aanmelden

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

sheep_yarns_collection_blue